Grupa ACCATA

Newsletter

 

1 REGULAMIN REZERWACJI ONLINE W SERWISIE REZERWACJI


I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

1. „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający zasady Rezerwacji Usług, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
2. „Usługodawca” – oznacza podmiot świadczący Usługi na rzecz Klientów, będący właścicielem Serwisu. Usługodawcą jest ACCATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa, NIP: 5222669663.
3. „Lokal” – lokal Usługodawcy znajdujący się pod adresem: KLUB ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa, w którym świadczone są Usługi.
4. „Administrator danych osobowych” – zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 - dalej zwanej „UODO”) oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 UODO, decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów jest ACCATA Sp. z o. o..
5. „Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę znajduje się pod adresem http://www.arco-bowling.pl/rezerwacja.
6. „Klient” – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje Rezerwacji i zawiera z Usługodawcą Umowę w Serwisie.
7. „Konto” – miejsce w Serwisie, prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (adres e-mail), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
8. „Usługa” – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w Lokalu, na warunkach określonych na podstawie Rezerwacji.
9. „Umowa” - zawierana przez Klienta z Usługodawcą umowa na świadczenie Usługi wybranej przez Użytkownika w ramach Rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu.
10. „Formularz Rezerwacji” – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi dokonanie Rezerwacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta jego danych oraz określenie warunków świadczenia Usługi.
11. „Rezerwacja” - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
12. „Bilet” – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego on dotyczy.
13. „Wydarzenie” - występ artystyczny lub każdy inny występ o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowanym przez Usługodawcę
14. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
15. „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 grudnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).


II. Wstęp

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu, dokonywania Rezerwacji, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz świadczącego Usługi.
2. Każdy Klient z chwilą dokonywania Rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminem Klubu ARCO oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie lokalu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla osób pełnoletnich. Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie przez Usługodawcę.
5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
7. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem http://www.arco-bowling.pl/regulaminy.
8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne: a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub c. Google Chrome w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies. Strona | 3


III. Zasady korzystania z Serwisu i dokonywania Rezerwacji

1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę.
2. Serwis ma na celu umożliwienie Klientowi złożenie Rezerwacji i zawarcie Umowy. Rezerwacja może być złożona, a Umowa zawarta przez Klienta także w inny sposób przewidziany prawem i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Usługi rezerwowane przez Klienta świadczone są przez Usługodawcę.
4. Klient może dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Konta, a także bez konieczności rejestrowania Konta w Serwisie (tzw. rezerwacja bez rejestracji).
5. Klient dokonuje Rezerwacji w Serwisie za pomocą Formularza Rezerwacji, wybierając rodzaj Usługi, datę, godzinę oraz czas realizacji Usługi, przy czym Rezerwacja nie może zostać dokonana wcześniej niż na 14 dni przed planowaną datą realizacji Usługi.
6. W trakcie dokonywania Rezerwacji Klient:
a. oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Serwisu,
b. oświadcza, iż dane osobowe które podał dokonując Rezerwacji są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO),
7. Klient może dokonać Rezerwacji dowolnej ilości Usług z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej.
8. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia dokonywania Rezerwacji przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „DOKONAJ PŁATNOŚCI”.
9. Przez dokonanie Rezerwacji rozumie się wypełnienie Formularza Rezerwacji znajdującego się na stronie Serwisu. Poprawnie dokonana Rezerwacja powinna zawierać:
a. dane kontaktowe Klienta, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,
b. wskazanie zamawianej Usługi,
c. akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi, w tym prawidłowego dokonania Rezerwacji.
10. Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy na podany przez siebie podczas dokonywania Rezerwacji adres mailowy.
11. Klient musi odebrać Rezerwację nie później niż 15 minut przed planowaną rezerwacją Usługi.
12. Niestawienie się na wyznaczy i opłacony termin Rezerwacji (data i godzina), rezerwacja i wpłacona kwota za rezerwację przepada.
13. Okazanie przez Klienta w Lokalu potwierdzenia zawarcia Umowy oraz dowodu tożsamości jest warunkiem realizacji Usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W przypadku braku spełnienia ww. warunków, Usługodawca może odmówić Klientowi wykonania Usługi.
14. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
15. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Rezerwacji. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Usług do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji, które zostały już złożone i opłacone.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia Usług w sytuacji, gdy podana cena Usługi będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
17. Usługi mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja Rezerwacji obejmujących takie Usługi odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Rezerwacji na te Usługi, aż do wyczerpania zapasów.
18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają świadczenie Usług, w szczególności uniemożliwiają weryfikację danych Klienta.
19. Ilość Usług oferowanych w ramach Serwisu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
20. Usługa elektroniczna Formularza Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania dokonywania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta.


IV. Sposoby i Terminy Płatności

1. Płatność z tytułu zawarcia Umowy następuje za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi jako agent rozliczeniowy:Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłacony, NIP: 781-173- 38-52.
2. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z treścią nin. Regulaminu po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Usługodawcy ceny wynikającej z Umowy. Klient może wywiązać się ze wskazanego powyżej obowiązku na skutek skorzystania z oferowanego za pośrednictwem Serwisu systemu płatności online.


V. Reklamacja

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu mogą zostać złożone przez Klienta:
a. osobiście w recepcji Klubu ARCO znajdującego się pod adresem: Klub ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa,
b. pisemnie na adres: Klub ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa, z dopiskiem reklamacja
c. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@accata.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
a. nazwę/imię i nazwisko Klienta,
b. siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
c. dokładne określenie przedmiotu reklamacji, data i godzina usługi
d. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.
4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może:
a. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu,
b. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
c. zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
5. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
b. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
c. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
d. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: – https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; – https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; – https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php e. w sporach transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
7. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
8. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.
9. Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/
10. Równocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą osobiście w Recepcji Klubu ARCO znajdującym się pod adresem: Klub ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa oraz za pomocą poczty elektronicznej: info@accata.pl.


VI. Odstąpienie od Umowy i anulowanie Rezerwacji oraz zwrot biletów wstępu

1. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, możliwe jest anulowanie Rezerwacji przez Klienta, jednak nie później niż na 168 godzin (7 dni) przed planowaną datą świadczenia Usługi.
3. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu Biletu wstępu, Klient nie ma możliwości jego edycji lub zmiany na inny:
a. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany przez Usługodawcę daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny odbycia się Wydarzenia, przekraczającej ponad 2 godziny od pierwotnie zaplanowanego czasu,
b. W przypadkach innych niż opisane w ust. 3, podpunkt a. zwroty Biletów nie są możliwe, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy art. 38 pkt 12 oraz 13, c. Zwrot nastąpić może na wniosek Klienta po wcześniejszym zgłoszeniu go drogą mailową pod adresem info@accata.pl, a Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Bilet.
d. W przypadku dokonania zwrotu, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość nominalna Biletów, a wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez kupującego nie podlegają zwrotowi.
4. Anulowanie Rezerwacji może zostać dokonane przez Klienta wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem info@accata.pl.
5. W przypadku anulowania Rezerwacji z zachowaniem terminu oraz sposobu, o których mowa w ustępie 2 i 4 powyżej, pełna cena Usługi zostanie zwrócona do 14 dni roboczych na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności przy dokonywaniu Rezerwacji.
6. W przypadku anulowania Rezerwacji, Usługodawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia Usług.
7. Usługodawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany lub anulowania Rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego działania przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z Klientem i poinformować go o powyższym. Jednocześnie Usługodawca w miarę możliwości zaproponuje Klientowi inny termin wykonania Usługi. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia Klientowi, na jego rachunek bankowy, wszelkich opłat, które Klient uiścił na rzecz Usługodawcy w związku z dokonaniem Rezerwacji.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych 

Administratorem Twoich danych osobowych w ramach udzielonych zgód jest „ACCATA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 19, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131628, NIP 522-26-69-663 (dalej "Administrator"). Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W zakresie uzyskanych od Ciebie zgód dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które wynikają realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.

3. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: 

a. podmiotom współpracujących z Administratorem w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 powyżej, tj. przez okres do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujące dla Ciebie istotne skutki.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b.prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

d.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać: 

a.składając wniosek w siedzibie Administratora, 

b. przesyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w pkt. 10 poniżej,

c. przesyłając wniosek drogą mailową na adres Administratora wskazany w pkt. 10 poniżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona między innymi od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dnia wycofania zgody.  

  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. 

 10.  Pytania, Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Ci uprawnień, proszę o kontakt: Adres: „Accata” Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19; 02-366 Warszawa, email: proshop@accata.pl Tel. +48 22 668 96 03

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
c. zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2019 r.

 

Kontakt

Więcej informacji uzyskasz pod numerem

Telefon:602414044

Możesz też wysłać e-mail na adres proshop@accata.pl

Skontaktuj się z nami