REGULAMIN PROMOCJI – „FERIE Z BOWLINGIEM 2023” OD 79ZŁ/H

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dalej: " Regulamin" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „FERIE Z BOWLINGIEM 2023” dalej: "Promocja" .

2. Organizatorem Promocji jest ACCATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, 02-366 Warszawa, NIP: 5222669663 dalej „Organizator”.

3. Uczestnikiem Promocji dalej: „Uczestnik”, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, która zdecyduje się na zakup w/w Promocji.

4. Promocja odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zapoznanie się niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego zasad przez Uczestnika.

5. Promocja trwa od 13.02.2023 r. do 26.02.2023 r. z wyłączeniem piątków oraz sobót.

6. Promocja jest realizowana w określonych dniach (niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) w godzinach funkcjonowania lokalu (tj. poniedziałek - wtorek od godziny 14:00 do godziny 22:00, środa od godziny 14:00 do godziny 23:00, czwartek od godziny 14:00 do godziny 00:00, niedziela od godziny 12:00 do godziny 22:00).

7.  Poprzez udział w Promocji rozumie się dokonanie zakupu toru bowlingowego do dnia 10.02.2023 roku w promocyjnej cenie 79 zł za godzinę toru bowlingowego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora tj. proshop.accata.pl.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Zadaniem Uczestników Promocji jest dokonanie zakupu usługi określonych w §1 ust 7 w terminie do dnia 10 luty 2023 roku oraz wykorzystanie wykupionych usług w terminie do dnia 26 lutego 2023 roku.
  2. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z Promocji zobowiązany jest do rezerwacji Promocji poprzez www.proshop.accata.pl interesującego go terminu i godziny (w okresie od 13 lutego do 26 lutego 2023 roku) skorzystania z Promocji spośród aktualnie dostępnych terminów oraz opłacenie Promocji poprzez aktualnie dostępne systemy transakcyjne.
  3. Liczba dostępnych terminów rezerwacji w Promocji jest ograniczona. Decyduje kolejność dokonania rezerwacji poprzez www.proshop.accata.pl.
  4. Organizator nie gwarantuje dostępności wszystkich godzin i terminów skorzystania z Promocji. Promocja dotyczy aktualnie dostępnych terminów skorzystania z Promocji.
  5. Udzielony rabat (zakup usług bowilingowych w promocyjnej cenie za godzinę 79zł/h) nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inne świadczenie.
  6. Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem skorzystania z Promocji do dnia 10 luty 2023 roku oraz wykorzystania Promocji do dnia 26 lutego 2023 roku.
  7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz ofertami obowiązującymi u  Organizatora (Klub Arco) i przeznaczona jest dla wszystkich klientów indywidualnych. Klientem indywidualnym jest osoba fizyczna nabywająca usługę na własny użytek.
  8.  Skorzystanie z Promocji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zaakceptował jego treść.

§3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje w związku z Promocją powinny być składane na adres Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na piśmie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia albo ujawnienia się okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji. (info@accata.pl lub ACCATA Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 19, 02-366 Warszawa).

2.Organizator w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i poinformuje zgłaszającego o stanowisku Organizatora co do złożonej Reklamacji. Odpowiedź na Reklamację odbędzie się za pośrednictwem takiego środka komunikacji jaka została użyta do złożenia reklamacji.

§4

PRZEPISY KOŃCOWE

1.Regulamin Promocji dostępny jest w recepcji Organizatora (Klubu Arco) i na stronie internetowej www.proshop.accata.pl .

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w przypadku sprzedaży wszystkich dostępnych terminów rezerwacji torów bowlingowych w okresie od dnia 13 lutego 2023 roku do dnia 26 lutego 2023 roku.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenie usług odbywa się na zasadach regulaminu torów bowlignowych www.proshop.accata.pl. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Kontakt

Więcej informacji uzyskasz pod numerem

Telefon:602414044

Możesz też wysłać e-mail na adres proshop@accata.pl

Skontaktuj się z nami